(85) 307 07 10
sklep@lapcenter.pl

I. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca – Serwis komputerowy PKOMP Piotr Mańkowski – ul. Brzozowa 38, 16-010 Wasilków, nip 542-269-38-15
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.lapcenter.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. 
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.lapcenter.pl . 
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.lapcenter.pl oraz e-mailowo na adres sklep@lapcenter.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 30 -17 30 (w soboty 10 - 15).
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 
4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
                             a. Telefon - 793 198 163
                             b. E-mail – sklep@lapcenter.pl
                             c. Adres korespondencyjny – Legionowa 9/1 lokal 012, 15-281 Białystok.
5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Firmy kurierskiej.
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł):
- paczka wysyłana po przedpłacie na konto 15zł
- paczka wysyłana za pobraniem 20zł
3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 48h . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku firmy kurierskiej).

 

IV. Formy płatności

 

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 - za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
 - przelewem na rachunek bankowy PL 63 1140 2004 0000 3502 7121 7580 Mbank
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

V. Reklamacja i zwrot towaru


1. Podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z udzieloną gwarancją lub rękojmią, z zastrzeżeniem poniższych przepisów jest przedstawienie paragonu lub faktury i potwierdzenie uiszczenia zapłaty za zakupiony towar oraz zwrot towaru w opakowaniu. 
2. Reklamacje należy kierować na adres sklep@lapcenter.pl W odpowiedzi zostanie dołączony stosowny druk reklamacyjny.
3. W przypadku zwrotu towaru należy odesłać go na adres LapCenter Legionowa 9/1 lokal 012, 15-281 Białystok, wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Reklamowany towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, z uwzględnieniem normalnego zużycia, w odpowiednim opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym i wypełnionym drukiem reklamacyjnym. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą pisemną – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odpowiedzi na reklamację udzielamy tylko w formie pisemnej - listownej w terminie ustawowym.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
4. Sprzedający udziela gwarancji jedynie w formie oświadczenia załączonego do dostarczanego przedmiotu zamówienia. Warunki udzielonej gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym. Podstawą do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest okazanie Sprzedającemu dokumentu gwarancyjnego. Sprzedający może informacyjnie określić, które z zamieszczonych na stronie sklepu towary są objęte gwarancją sprzedającego lub producenta, poprzez umieszczenie stosownej informacji przy towarze. Informacja zawarta na stronie nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie wydane kupującemu oświadczenie sprzedającego o tej treści.
5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmią.
6. Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wszelkie uprawnienia z gwarancji lub rękojmi nie będą uwzględniane, w sytuacji gdy zwracany towar okaże się naruszony np. poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem, przegrzanie, zniszczenie mechaniczne, zalanie, jeżeli wskazana wadliwość towaru może się wiązać z czynnościami na przedmiocie zwrotu nie dokonanymi przez sprzedającego.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub gwarancji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający poinformuję klienta o odmowie załatwieniu żądania. Jeżeli będzie istniała możliwość usunięcia usterek w ramach usług naprawczych świadczonych przez Sprzedającego, w piśmie z odmową poinformuje on klienta o możliwości, warunkach wykonani tej usługi, cenie oraz terminie wykonania takiego zlecenia. Usługa naprawy zostanie wykonana odpłatnie, tylko na wyraźne żądanie klienta, za zwrotem kosztów przesyłki naprawionego towaru.  

VI. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać nadane drogą mailową lub poprzez wypełnienie formularza załączonego do towaru przy jego wydaniu dla konsumenta.  Sprzedawca w formie pisemnej potwierdza otrzymanie oświadczenia.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym koszty przesyłki kurierskiej, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt przesyłki nie jest zwracany, jeżeli kupujący wybrał inny sposób doręczenia towaru, niż wskazany przez sprzedawcę i jest on wyższy od wskazanego przez sprzedawcę.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W celu zwrotu towaru Sprzedający wraz z towarem przesyła ustawowy formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód nadania towaru Firmie Kurierskiej. Towar może zostać zwrócony również w siedzibie sklepu pod adresem LapCenter Legionowa 9/1 lokal 012, 15-281 Białystok w dni robocze w godz. 09.30 – 17.30. Treść formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
5. W przypadku, gdy Sprzedający nie poinformuje Kupującego o prawie do odstąpienia od umowy, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.
6. Sprzedający potwierdza na piśmie zwrot zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym nadesłano towar wraz z potwierdzeniem zakupu towaru.
7. Zwrot płatności dokonanej przez Kupującego nastąpi w takiej samej formie, jaką wybrał Kupujący, na rachunek wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub na rachunek z którego dokonano zapłaty za towar, po przedstawieniu przez Kupującego dowodu odesłania rzeczy na adres sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą od miejsca zamieszkania konsumenta.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawowymi wymogami.
10. Prawo do odstąpienia od umowy według powyższych postanowień nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte module „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

                                                                                                                                        VIII. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu lapcenter.pl/regulations
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.